Gestió Patrimonial

Administrem el patrimoni de cadascun dels nostres clients durant més de 70 anys d’experiència.Gestionem per a obtenir la màxima rendibilitat tant per a mantenir com per a millorar el seu patrimoni.

 • Gestió de morosos: Control rigorós i exhaustiu de la morositat de fiabilitat i garantia de rendes.
 • Gestió del cobrament de lloguers: rebuts, pagaments en nom del propietari, liquidacions, formalització, impostos, registre i dipòsits de contractes i la seva fiança.
 • Assistència professional personalitzada assignant un administrador com a únic interlocutor.
 • Gestió fiscal per a facilitar les declaracions de renda buscant la seva màxima optimització.
 • Assessoria en rendiment de patrimonis. Anàlisi i viabilitat de la cartera.
 • Administració de finques per a consultar contractes de lloguer, rebuts i liquidacions.
 • Cerca i selecció d’inquilins.
 • Gestió publicitària dels immobles (locals/oficines comercials, terrenys, naus industrials i logístiques i edificis).
 • Renovació de contractes.
 • Renegociació de rendes.
 • Subrogació d’hipoteques i traspassos d’interès variable a fix.
 • Manteniment i rehabilitació integral dels actius.
 • Certificació energètica.
Administració de comunitats de propietaris:

Empresa familiar que compta amb més de 70 Anys d’Experiència en Administració i Gestió de Finques. Garantim un rigorós control i una gestió ràpida, eficaç amb comunicació directa amb assessor.

 • Atenció incidències.
 • Gestió i conservació de la finca: Gestió de *ITE, obres i assegurances, manteniment i rehabilitació de finques; Comptem amb professionals especialitzats en reformes integralsi
  manteniment amb la finalitat d’assessorar, estudiar i elaborar plans de manteniment i rehabilitació integral de patrimonis.
 • Aplicació d’augments i repercussions.
 • Gestió administrativa i econòmica amb la constitució de la comunitat, convocatòries de juntes, seguiment, control pressupostari, comptabilitat i control de morositat.
 • Mediació de conflictes comunitaris.
 • Comunicació directa i personalitzada per a consultar pressupostos, estats de comptes, pòlisses i rebuts. Els presidents poden conformar factures i consultar la comptabilitat de la comunitat.
Assessoria legal

Equip d’assessors legals especialitzats en totes les àrees: laboral, fiscal, mercantil i estrangeria per a oferir la millor informació i orientació.

 • Assessoria jurídica
  • Reclamacions judicials i extrajudicials
  • Assessorament i tramitació d’herències
  • Gestió de qualsevol reclamació relacionada amb el seu immoble (tant si és propietari com arrendatari), interposant o contestant demandes davant el responsable del mal i/o perjudici
  • Redacció de contractes de compravenda i arrendament (assessorant-lo prèviament a la signatura del contracte)
  • Resolució del contracte arrendament (interposant la corresponent demanda de desnonament per falta de pagament o expiració del termini pactat)
  • Interposició de demanda judicial de dissolució de condomini (exercint si escau el dret de tanteig i retracte)
  • Redacció de contracte d’obra o serveis
  • Redacció de contracte de permuta, així com l’exercici de les accions pertinents contra el constructor/promotor, per incompliment del contracte
  • Interposició de demanda per defectes de construcció contra els agents intervinents en l’obra
  • Reclamació de quantitat per impagament de deutes
  • Estudi jurídic sobre la viabilitat de canvi d’ús de local a habitatge

Assessoria energètica

 • Plaques solars: Pressupost i instal·lació de panells solars per a aprofitar al màxim l’energia fotovoltaica.

Assessorament en subvencions i finançament

 • Acompanyament i assessorament a emprenedors en tramitació d’ajudes i subvencions..

Llei de protecció de dades (RGPD):
Gestió i aplicació de la protecció de les persones físiques en relació amb el tractament de dades personals.

Assegurances

Consulta amb el nostre equip d’assessors especialitzats en tota mena d’assegurances.

 • Assegurances integrals per a la comunitat de propietaris
 • Assegurances de la llar: contingut, continent i responsabilitat civil
 • Assegurances de comerç: contingut, continent i responsabilitat civil
 • Assegurances d’impagaments de lloguers
 • Assegurances de defensa jurídica per als nostres clients

Necessites més informació? Contacta amb nosaltres

Gestió patrimonial

Obrir xat
1
Contactar via whatsapp
Hola, et podem ajudar?