Notícies

A BOE de 8 de juliol de 2020 s’a publicat el Reial Decret Llei 26/2020, de 7 de juliol, de Mesures de Reactivació econòmica per Fer front a l’impacte de l’COVID-19 a els Àmbits de transports i habitatge , amb Efectes des del 9 de juliol, que entre Altres Mesures, és prorroga la moratòria hipotecària, sobre crèdits no hipotecaris i crèdits a l’consum, Contractes d’Arrendament d’habitatge habitual i el bo social sobre Subministraments Bàsics (aigua, llum i gas) Fins a l’30 de setembre de 2020

A BOE de l’dia 8 de juliol de 2020 s’a publicat el Reial Decret Llei 26/2020, de 7 de juliol, de Mesures de Reactivació econòmica per Fer front a l’impacte de l’COVID-19 a els Àmbits de transports i habitatge, i amb Efectes des de 9 de juliol de 2020, que entre Altres Mesures, és prorroga la moratòria hipotecària, sobre crèdits no hipotecaris i crèdits a l’consum, Contractes d’Arrendament d’habitatge habitual i el bo social sobre Subministraments Bàsics (aigua, llum i gas) Fins el 30 de setembre de 2020

AQUESTA norma, en els Seves Disposicions finals vuitena i novena Përmet la pròrroga de Diverses Mesures de contingut social regulades durante la Pandèmia de l’Covid-19 per Ajudar les persones més vulnerables. És tracta sevamajoria de tres PAQUETS, el primer pretèn alleujar els Càrregues financeres de la hipoteca; el Segon està relacionat amb el lloguer; i el tercer, con los Subministraments Bàsics (aigua, llum i gas).

Aquests ajuts ja figuraven a l’anomenat “escut social”, posa’t en marxa paper Govern durante la fase més aguda de la pandèmia, però amb una vigència programada, que acabava el 21 de juliol, un mes després de dir la fi de l’Estat d ‘alarma.

Pròrroga de la moratòria hipotecària, sobre crèdits no hipotecaris i crèdits a l’consum

L’ampliació de l’Termini de sol·licitud de la moratòria de Deute hipotecari per a l’Adquisició d’habitatge habitual o d’immobles afectes a l’activitat econòmica que desenvolupin ‘empresaris i professionals és podrà sol·licitar Fins a l’29 de setembre i tindrà una durada de tres mesos.

El sol · licitant concedida la moratòria, l’entitat creditora comunicarà a l’Banc d’Espanya su existència i durada. Els imports que serien exigibles a l’deutor de no aplicar la moratòria no és consideressin vençuts. Durant el periode de suspensió no és meritarà cap interès.

L’aplicación de la suspensió no requerirà va acordar entre els parts, ni novació contractual, perque Tingüi Efectes, però s’a de formalitzar en escriptura pública i inscriure al Registre de la Propietat.

L’ajornament legal il ‘ofert paper sector bancari és podran Gaudir consecutivament, de manera que les persones que s’acullin a Les dues moratòries és beneficiessin de tres mesos més sense Obligacions de Pagament de cap tipo i d’Altres 9 mesos sota les condiciones de mercat, és a dir, Probablement sense perdó dels interessos.

Quan l’entitat financera concedeixi, SIMULTÀNIAMENT o successivament, una moratòria legal i una moratòria convencional, l’acordar de moratòria convencional subscrit amb el deutor recollirà expressament el Reconeixement de la moratòria legal, suspenent a els Efectes de la moratòria convencional Fins a l’Moment en Què finalitzi aquella.

lloguers

La pròrroga extraordinària dels Contractes d’Arrendament d’habitatge habitual és podrà sol·licitar Fins a l’30 de setembre amb una durada de 6 mesos i sota les mateixes condiciones pactades inicialment.

En a els Contractes d’Arrendament d’habitatge habitual subjectes a la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans, que, dins de de l’Període compris des de 9 de juliol Fins a l’30 de setembre de 2020, finalitzi el període de pròrroga obligatòria o el periode de pròrroga tàcita, és olla aplicar, prèvia sol·licitud de l’arrendatari, una pròrroga extraordinària de l’Termini de l’contracte d’Arrendament per un periode Màxim de sis mesos, durant a els quals es seguiran aplicant a els tèrmits i condiciones establerts per a l’contracte en vigor. AQUESTA sol·licitud de pròrroga extraordinària haura de ser acceptada per l’arrendador, Llevat que és Fixin Altres termes o condiciones per acordar entre els parts.

Serà también l’últim dia del mes de setembre el qual marcarà una data límit per Demanar 01:00 ajornament extraordinari en el Pagament de la renda Quan és tracti d’arrendadors considerats com a Grans Forquilles d’Habitatges o empreses públiques, entenent com a tal la persona física o jurídica que va seguir titular de més de deu immobles urbans, excloent Garatges i trasters, o una superfície construïda de més de 1.500 m2.

Subministraments

Excepcionalment, Fins a l’30 de setembre de 2020, no és olla suspendre el SUBMINISTRAMENT d’energia elèctrica, productes derivats de l’Petroli, inclosos a els gasos manufacturats i a els gasos Liquats de Petroli, gas natural i aigua ALS Consumidors persones físiques en l’su habitatge habitual, per Motius Diferents de la seguridad de l’SUBMINISTRAMENT, de les persones i de les Instal·lacions, encara que consti AQUESTA Possibilitat a els Contractes de SUBMINISTRAMENT o accés subscrits pèls Consumidors de conformitat amb la normativa sectorial que a els resulti aplicable en cada ques.

Per acreditar Davant el subministrador que el SUBMINISTRAMENT és produeïx a l’habitatge habitual, el consumidor podrà emprar QUALSEVOL mitjà documental que acrediti de manera fefaent AQUESTA circumstancia.

crèdits

És Dóna llum verda a la suspensió de les Obligacions derivades dels Contractes de crèdit sense garantia hipotecària.

Un cop realitzada la sol·licitud de la suspensió i acreditada la situaciò de Vulnerabilidad econòmica, el creditor procedirà a la suspensió automàtica de les Obligacions derivades de l’crèdit sense garantia hipotecària. L’aplicación de la suspensió no requerirà va acordar entre els parts perque Tingüi Efectes, ni novació contractual. No obstant aixó, si el crèdit o préstec estigués GARANTIT mitjançant algun dret inscriptible diferent de la hipoteca o hagues accedit a el Registre de venda a terminis de bens mobles, serà necessària la inscripció de l’ampliació de termini que suposi la suspensió,

Un cop aplicada la suspensió el creditor ha de comunicar a l’Banc d’Espanya su existència i durada. Els imports que serien exigibles a l’deutor de no aplicar la moratòria no és consideressin vençuts. La suspensió tindrà una durada de tres mesos ampliables mitjançant Acord de Consell de Ministres.

bo social

D’Altra banda, per tal d’homogeneïtzar la durada de les Mesures socials i que la retirada de les mateixes no és produeixi de manera desordenada, és prorroga de forma automàtica Fins a l’30 de setembre la vigència de l’Abonament social per a aquells Beneficiaris de la mateixa a a els que a els venci Abans d’AQUESTA data

Obrir xat
1
Contactar via whatsapp
Hola, et podem ajudar?