Notícies

El Ple del Tribunal Constitucional (TC) en una nota informativa ha declarat inconstitucionals i nuls una sèrie d’articles de la Llei d’hisendes locals. Aquesta llei estableix un mètode objectiu per calcular la base imposable de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana que determina que sempre ha existit un augment en el seu valor, amb independència que hagi estat així i de la quantia real d’aquest increment. A l’espera del contingut d’aquesta rellevant sentència, un cop publicada, caldrà valorar-ne els efectes.

L’informem que en la seva nota informativa núm. 99/2021, de 26 d’octubre, el Tribunal Constitucional (TC) indica que ha declarat la inconstitucionalitat dels articles 107.1 segon paràgraf, 107.2.a) i 107.4 de la Llei d’hisendes locals, pel que fa a l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua municipal).

En particular, el tribunal informa que ha declarat contrari a la Constitució el sistema de determinació de la base imposable de l’impost “perquè estableix un mètode objectiu de determinació de la base imposable de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana que determina que sempre hagi existit augment en el valor dels terrenys durant el període de la imposició, amb independència que hagi existit aquest increment i de la quantia real d’aquest increment”. La sentència declara la intangibilitat de les situacions fermes existents abans de la data d’aprovació de la sentència.

La sentència, que es publicarà aviat, afectarà a totes aquelles operacions signades a partir d’ara o que estiguin pendents de resolució en els jutjats, però no tindrà efectes retroactius, tal com es dedueix de la nota de premsa del Constitucional.

La sentència compta amb el vot particular concurrent del president del TC, Juan José González Rivas, i els vots discrepants del magistrat Cándido Conde-Pumpido i de la magistrada María Luisa Balaguer.

És la tercera sentència que dicta el TC sobre la plusvàlua municipal. En 2017, va declarar inconstitucional sotmetre a tributació situacions d’inexistència d’increments de valor i en 2019 va fer el mateix “en aquells supòsits en els quals la quota a pagar és superior a l’increment patrimonial”.

A l’espera del contingut d’aquesta rellevant sentència, un cop publicada, caldrà valorar-ne els efectes en les autoliquidacions i liquidacions de la plusvàlua municipal i en els procediments que s’estiguessin tramitant o que ja hagin estat resolts.

Els mantindrem informats una vegada es publiqui la sentència.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Obrir xat
1
Contactar via whatsapp
Hola, et podem ajudar?