Notícies

Una sentència del Tribunal Suprem (TS) va rebutjar que els autònoms societaris puguin cobrar el 100% de la seva pensió mentre estan al capdavant del seu negoci a través de la jubilació activa. Per al TS, només si l’ocupador és una persona física podrà compatibilitzar el 100% de la seva pensió amb les seves activitats per compte propi, sempre que tingui contractat un treballador o més.

Tot just un any després que el col·lectiu dels autònoms societaris s’anotés una fita històrica, en aconseguir que se’ls reconegués el dret a la tarifa plana en les mateixes condicions que als altres autònoms, la justícia ha impedit a aquests treballadors per compte propi cobrar el 100% de la pensió mentre estiguin al capdavant del seu negoci a través de la jubilació activa, com sí que poden fer-ho els autònoms persona física.

El Tribunal Suprem va resoldre el passat 23 de juliol, a través d’un recurs de cassació (sentència núm. 842/2021) per a la unificació de doctrina, un debat que es remunta a diversos anys enrere. L’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) denegava en reiterades ocasions a diversos autònoms el dret de cobrar el 100% de la seva pensió a través de la jubilació activa pel simple fet de ser administradors d’una societat. Aquesta modalitat de retir permet -en principi, a tots els autònoms- compatibilitzar el seu negoci amb una part de la seva pensió: o bé el 50% si no tenen empleats a càrrec seu, o bé el 100% si contracten un treballador o més.

Per a l’Institut Nacional de la Seguretat Social, i des del juliol també per al Tribunal Suprem, el fet que l’autònom societari estigui inclòs com els altres en el règim especial de treballadors autònoms (RETA), i que cotitzi fins i tot per bases superiors als altres -la seva quota mínima és de 371 euros, enfront dels 286 dels autònoms persona física- no és raó suficient perquè accedeixi als mateixos beneficis que la resta del col·lectiu. A parer seu, un autònom societari mai pot complir el requisit de tenir contractat almenys un treballador per compte d’altri, ja que és la societat i no ell qui el contracta. Per això, només podria reconèixer-se a aquests treballadors per compte propi la meitat de la pensió.

Els autònoms societaris ja no podran cobrar el 100% de la seva pensió amb la jubilació activa

Després de la sentència del Tribunal Suprem, els autònoms societaris ja no podran compatibilitzar la seva pensió completa amb el seu negoci, ja que aquesta sentència “crea jurisprudència” i, per tant, impedirà noves cassacions pel mateix motiu. L’Alt Tribunal estableix que qualsevol autònom societari no podrà, d’ara endavant, accedir al cobrament del 100% de la seva pensió per la jubilació activa, enfront de l’autònom tradicional persona física que sí que podrà, sempre que contracti un treballador.

Amb la unificació de doctrina que ha fet l’Alt Tribunal, els autònoms societaris només tindrien dret a cobrar la meitat de la seva pensió en jubilació activa i no el 100%, per dos motius. En primer lloc, segons argumenta el Suprem, perquè un treballador per compte propi persona física i un de societari no són el mateix i, per tant, no gaudirien dels mateixos drets:

“La diferència entre l’autònom societari i el que exerceix la seva activitat actuant com a persona física, denominat “autònom clàssic”, afecta la seva responsabilitat patrimonial. Aquests últims responen dels seus deutes, incloses les salarials amb els treballadors contractats i les cotitzacions a la Seguretat Social, amb tots els seus béns presents i futurs. Per contra, el citat conseller o administrador d’una societat mercantil es beneficia de la limitació de la responsabilitat societària, que en principi no afecta el seu patrimoni personal, sense que ell subscrigui cap contracte amb cap treballador”, diu la sentència.

I afegeix que, “si vol gaudir de la compatibilitat plena entre pensió i ingressos, haurà de desenvolupar una activitat per compte propi actuant com a persona física i no a través d’una societat mercantil”.

Respecte del segon requisit exigit per l’art. 214.2, de la LGSS, que regula la jubilació activa (tenir contractat, almenys, un treballador per compte d’altri per cobrar el 100%), el Tribunal Suprem considera que:

“Si l’empresa és una societat mercantil, l’ocupador és la persona jurídica i no els seus consellers o administradors. La societat té una personalitat jurídica diferenciada amb responsabilitat limitada. A tall d’exemple i argumentatiu, un administrador social d’una societat limitada que és titular del 25% de les participacions socials està d’alta en el RETA. Però això no significa que hagi contractat personalment els treballadors de la societat limitada, ni que respongui amb el seu patrimoni personal dels deutes salarials, ni que assumeixi personalment del risc i ventura de l’activitat”, explica la sentència.

Si l’ocupador és una persona jurídica, la jubilació del seu administrador o conseller, no afecta directament els contractes.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Obrir xat
1
Contactar via whatsapp
Hola, et podem ajudar?