Notícies

La Direcció General de Tributs ha aclarit que els serveis complementaris al lloguer turístic porten l’IVA que correspongui a l’operació, separada del servei principal de lloguer.

Cada vegada és més comú que en la contractació de determinats serveis, sobretot relacionats amb l’hostaleria i restauració, se’ns ofereixi serveis complementaris a aquests per poder gaudir d’una experiència completa.

Aquests serveis, en la seva gran majoria, es constitueixen com a serveis prestats de manera accessòria a l’activitat principal, per exemple, l’ambientació que s’ofereix durant l’àpat en un restaurant o que es permeti l’assistència a l’spa de l’hotel per haver reservat a través d’una determinada pàgina que s’inclouen en el preu total del servei.

No obstant això, existeixen una altra sèrie de serveis que no es presten de manera accessòria al principal, és a dir, que tenen una finalitat pròpia i la seva contractació no depèn del gaudi del servei principal sinó de la contractació d’un nou servei que, per comoditat o disponibilitat, es contracta dins un mateix paquet, però que no té res a veure amb la fi que es persegueix en la contractació del servei principal.

Aquest és el cas d’una empresa que es dedica al lloguer d’una casa rural i per facilitar la mobilitat dels seus clients cap a la ciutat més propera, lloga una plaça de garatge en aquesta ciutat que podrà ser d’ús pels seus clients pel pagament d’un determinat preu. D’aquesta manera, la consulta vinculant (V2493-21), de 30 de setembre de 2021, estableix que:

«D’aquesta manera, amb independència que es facturi per un preu únic o es desglossi l’import corresponent als diferents elements, una prestació ha de ser considerada accessòria d’una prestació principal quan no constitueix per a la clientela una fi en si, sinó el mitjà de gaudir en les millors condicions del servei principal del prestador.

Amb base en l’anterior, sembla que en el supòsit considerat es donen les circumstàncies necessàries per determinar que l’arrendament de la plaça de garatge a la ciutat pròxima a l’allotjament turístic constitueix per al destinatari una fi en si mateix i, per consegüent, haurà de tributar per l’impost sobre el valor afegit de manera independent i l’arrendament de les places de garatge es troba subjecte i no exempt de l’impost sobre el valor afegit».

Per tant, com dèiem, cal que es donin dos requisits:

  1. El servei ha de tenir el caràcter d’independent del servei principal.
  2. El servei complementari ha d’estar subjecte i no exempt d’IVA.

Complerts aquests dos requisits cal entendre que el servei complementari s’ha de facturar al client amb l’IVA que correspondria a l’operació en cas d’haver-se realitzat de manera independent, és a dir, pot existir una variació del tipus impositiu; facturant-se uns serveis al tipus general i altres al tipus reduït de l’impost.

La consulta acaba establint el règim de deducció de la quota suportada en l’adquisició de la plaça de garatge en determinar que:

«D’acord amb tot l’anterior, l’empresa consultant podrà deduir la quota de l’impost sobre el valor afegit suportada en l’adquisició de la plaça de garatge, sempre que es destini al seu arrendament o cessió d’ús en virtut d’una operació subjecta i no exempta».

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Obrir xat
1
Contactar via whatsapp
Hola, et podem ajudar?