Notícies

Al BOE del dia 9 de novembre, i amb efectes des del 10 de novembre de 2021, s’ha publicat el Reial decret llei 26/2021 pel qual s’adapta el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals a la jurisprudència del Tribunal Constitucional (TC) respecte de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. La norma no té efectes retroactius, per la qual cosa l’impost no sembla que es pugui exigir a fets imposables reportats des del 26 d’octubre fins al 9 de novembre de 2021. Per calcular la base imposable s’aplicarà sobre el valor cadastral del terreny uns coeficients que s’actualitzaran cada any. No obstant això, si la plusvàlua real del terreny és menor, és la que s’utilitzarà com a base. A més, no s’haurà de pagar l’impost si en la transmissió es produeix una pèrdua.

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret llei 26/2021, de 8 de novembre (BOE de 9 de novembre i amb efectes des del 10 de novembre de 2021) amb el qual s’adapta el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals a la jurisprudència del Tribunal Constitucional respecte de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (conegut també, com la plusvàlua municipal). Amb la reforma legal es garanteix la constitucionalitat del tribut, s’ofereix seguretat jurídica als contribuents i certitud als ajuntaments.

El Govern, amb aquesta reforma, restableix l’exigibilitat de l’impost, que havia quedat en suspens amb la sentència del Tribunal Constitucional del passat 26 d’octubre, atès que havia deixat un buit normatiu per a la determinació de la base imposable, la qual cosa impedia la liquidació, comprovació, recaptació i revisió d’aquest tribut. El Reial decret llei 26/2021 aprovat, per tant, evita el risc que els ajuntaments sofreixin una disminució dels seus recursos, incrementin el seu nivell de dèficit o vegin deteriorats els serveis que presten als ciutadans.

Així mateix, la norma delimita el buit legal que podria haver provocat distorsions en el mercat immobiliari, en poder haver-se convertit aquesta circumstància en un incentiu per accelerar operacions immobiliàries que esquivessin la tributació.

Obrir xat
1
Contactar via whatsapp
Hola, et podem ajudar?