Notícies

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha dictaminat que només es pot negar la devolució als clients dels bancs de totes les despeses hipotecaris inclosos en una clàusula abusiva si així ho estipula prèviament la legislació nacional. En cas contrari, si no existís una disposició en el Dret nacional que imposi als consumidors el pagament de la totalitat o d’una part d’aquestes despeses, la legislació comunitària s’oposa que un jutge nacional negui als clients que van signar amb un banc la devolució de les quantitats pagades per la constitució i la cancel·lació de la hipoteca.

L’informem que s’ha publicat una important sentència de l’TJUE de 15 de maig del 2020 amb assumptes acumulats C-224/19, C-259/19, sobre el pagament de les despeses hipotecaris (derivades de la formalització dels préstecs hipotecaris, com són notari, registre, gestoria, taxació i impostos) que derivin de la declaració com abusiva d’una clàusula d’aquest contracte, i sobre la comissió obertura o costes dels judicis.

Per al TJUE Les quantitats pagades en concepte de despeses d’hipoteca que estiguin incloses en una clàusula declarada abusiva han de ser retornades a l’consumidor llevat que el dret nacional estableixi el contrari. Si es declara com nul·la una clàusula abusiva que carrega a el client amb el pagament de totes les despeses de constitució i cancel·lació d’una hipoteca, el Dret comunitari s’oposa que el jutge nacional negui a consumidor la devolució de les quantitats pagades en virtut d’aquesta clàusula.

La sentència entra a abordar el moment de l’inici de l’termini de prescripció per reclamar la devolució. Sent de cinc anys, el tribunal no s’oposa que hi hagi un termini, «sempre que ni el moment en què aquest termini comença a córrer ni la seva durada facin impossible en la pràctica o excessivament difícil l’exercici de el dret de consumidor a sol·licitar tal restitució ». I també resol que no pot carregar-se als clients una part de les costes processals derivades de les reclamacions contra els bancs en via judicial.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir a l’respecte.

Obrir xat
1
Contactar via whatsapp
Hola, et podem ajudar?