Notícies

Amb la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2022, l’aportació màxima anual per realitzar a plans de pensions individuals va passar de ser 2.000 euros a 1.500 euros. Però en aquesta mateixa norma s’introdueix una nova possibilitat per aplicar aquest incentiu fiscal que permet reduir la nostra base imposable. A continuació li expliquem.

Com ja l’hem anat informant, la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2022 contempla una sèrie d’importants mesures fiscals, entre les quals trobem la modificació del límit general amb el qual opera la reducció per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social (plans de pensions, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència severa o gran dependència), que redueix de 2.000 a 1.500 euros anuals el component fix del citat límit. Si recorden l’any passat la LPGE per a l’any 2021, va reduir aquest límit de 8.000 euros a 2.000 euros anuals.

Però en aquesta mateixa norma s’introdueix una nova possibilitat per aplicar aquest incentiu fiscal que permet reduir la nostra base imposable.

Per a una millor comprensió presentem l’evolució de la seva regulació en els últims exercicis:

 

EXERCICI 2020

EXERCICI 2021
Llei 11/2020 PGE

EXERCICI 2022
Llei 22/2021 PGE
Límit màxim de reducció general. La menor de:

  • 8.000 euros (aportació individual o empresarial).
  • El 30 % de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques percebuts individualment en l’exercici.
La menor de:

  • 2.000 euros (aportació individual).
  • El 30 % de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques percebuts individualment en l’exercici.

Es podrà reduir fins a 10.000 euros anuals, si la diferència (8.000 euros) prové de contribucions empresarials

La menor de:

  • 1.500 euros (aportació individual).
  • El 30 % de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques percebuts individualment en l’exercici.

Es podrà reduir fins a 10.000 euros anuals, si la diferència (8.500 euros) prové de contribucions empresarials o d’aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social per import igual o inferior a la contribució empresarial.

Aportacions a sistemes de previsió social dels quals sigui partícip, mutualista o titular el cònjuge del contribuent. Amb un límit màxim de 2.500 euros anuals sempre que el cònjuge no obtingui rendiments nets del treball ni d’activitats econòmiques, o els obtingui en quantia inferior a 8.000 euros anuals. Amb un límit màxim de 1.000 euros anuals sempre que el cònjuge no obtingui rendiments nets del treball ni d’activitats econòmiques, o els obtingui en quantia inferior a 8.000 euros anuals.

 

Les aportacions pròpies que l’empresari individual realitzi a plans de pensions d’ocupació o a mutualitats de previsió social, dels quals, al seu torn, sigui promotor i partícip o mutualista, seran considerades com a contribucions empresarials, a l’efecte del còmput del límit de 8.500 euros establert per a aquesta mena de contribucions a partir de 2022.

I és en aquest quadre comparatiu on podem apreciar les principals diferències existents per a l’exercici 2022:

  1. Es redueix l’aportació màxima anual a plans individuals de 2.000 euros a 1.500 euros.
  2. S’incrementa l’aportació màxima anual a plans empresarials col·lectius de 8.000 euros a 8.500 euros.
  3. Per a aquest segon tipus d’aportacions a plans d’ocupació col·lectius, es permet als treballadors de realitzar aportacions individuals en els plans col·lectius sempre que s’aporti el mateix import o en una quantia inferior que la contribució empresarial realitzada.

És en aquest últim punt on apareix la principal novetat respecte de l’exercici anterior, perquè en 2021, aquest límit addicional per contribucions a sistemes de previsió social empresarial estava xifrat en 8.000 euros anuals i permetia només les contribucions de l’empresari a favor del seu empleat a instruments de previsió social empresarial (plans de pensions d’ocupació, plans de previsió social empresarial i mutualitats de previsió social). En conseqüència aquesta modificació, en termes més “col·loquials”, implica que:

Els treballadors, a més d’aportar un màxim anual de 1.500 euros als seus plans de pensions individuals, podran aportar “de la seva butxaca” fins a un màxim de 4.250 euros/anuals a plans d’ocupacions col·lectius sempre que l’empresa per a la qual treballen aporti aquesta mateixa quantitat (4.250 euros/anuals) al mateix pla col·lectiu fins a arribar al límit màxim conjunt de 8.500 euros fixat a partir de 2022.

És a dir, en el millor dels casos es podria aportar individualment (1.500 euros + 4.250 euros) = 5.750 euros anuals que juntament amb els 4.250 euros aportats per l’empresa assolirien el topall màxim de 10.000 euros establerts amb caràcter general.

Dit això, podem deduir que si l’empresa per a la qual treballem realitza una aportació en el nostre nom com a pagament en espècie del nostre salari per import de 3.000 euros durant l’exercici 2022, l’aportació màxima que podríem realitzar seria definida per 1.500 euros d’aportació màxima a un pla individual qualsevol i altres 3.000 euros al mateix pla col·lectiu on hagi aportat l’entitat per a la qual treballem; és a dir, tindríem 1.500 euros + 3.000 euros = 4.500 euros com a aportació individual (de la nostra butxaca) més, evidentment, els 3.000 euros aportats en el nostre nom per la nostra ocupadora; si l’empresa no aportés res el treballador tampoc podria fer-ho (excepte a plans individuals i amb el límit màxim de 1.500 euros/any o el 30 % de la suma de rendiments del treball i activitats econòmiques).

Fins aquí la teoria que ens mostra les possibilitats, que amb caràcter individual, es tindrien per aprofitar aquest incentiu fiscal en l’impost sobre la renda de les persones físiques -IRPF- a partir de 2022, ara bé, per a això evidentment resulta necessari tenir un pla d’ocupació col·lectiu en el qual empresa i treballador puguin realitzar les seves aportacions corresponents.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Obrir xat
1
Contactar via whatsapp
Hola, et podem ajudar?